ความก้าวหน้าและสถานะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

พิมพ์

    

    พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยที่มนุษย์ได้คิดค้นและนำเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งจากสัตว์หรือพืชบางชนิด รวมถึงการนำเอาเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างความสามารถในการผลิต แต่เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ลดน้อยลง ปริมาณก๊าซที่มีผลก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ได้ผลักดันให้มนุษย์เริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะนำเอาพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ ซึ่งพลังงานเหล่านั้นได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ

     รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะกล่าวถึงประเภทของพลังงานทดแทน ประวัติความเป็นมาด้านพลังงานและพลังงานทดแทนของสหรัฐอเมริกา นโยบายด้านพลังงานทดแทน จากนั้นได้แสดงผลการสืบค้นข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวลและพลังงานน้ำ ในช่วงท้ายได้แสดงผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดประเภทหมุนเวียน กฎหมายด้านพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

โดย นายธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ
เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี)
15 ธันวาคม 2552

 

 

 

Tags บริการข้อมูลข่าวสาร - ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี - พลังงานสะอาด - ธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา