กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พิมพ์ PDF

ประวัติสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานซึ่งแยกออกมาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โดยมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
 

สถานที่ตั้งสำนักงาน อำเภอองครักษ์
๙/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐
โทร. ๐๓๗ ๓๙๒๙๐๑-๖ , ๐๓๗ ๓๙๒๙๒๐
โทรสาร ๐๓๗ ๓๙๒๙๑๓

สำนักงานสาขา จตุจักร กทม.

๑๖ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ (ติดต่อ อาคาร ๙ ชั้น ๑)
โทร ๐๒ ๔๐๑๙๘๘๙
โทรสาร ๐๒ ๕๗๙๐๒๒๐
เว็บไซต์ http://www.tint.or.th
 

   
วิสัยทัศน์

"องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" 
 

พันธกิจ

1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย
4. พัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5. เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการพัฒนาประเทศ
 

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

โครงการวิจัยใน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร
3. ด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านวิทยาการก้าวหน้า
 

บริการที่น่าสนใจ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สทน.เชิญร่วมประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งสำคัญของไทย พบสุดยอดนวัตกรรมจากทั่วโลก
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» ก.วิทย์ฯ เผยผลสำเร็จ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสีของไทยเข้าประเทศเป็นครั้งแรก
» รมว.วิทย์ฯ นำทีมเยี่ยมชม สทน.นครนายก เน้นเร่งแก้ปัญหาการขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
» พิเชฐ ย้ำ ให้ สทน. เพิ่มกำลังการฉายรังสีในผลไม้ส่งออก ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี
» สทน.เปิดประวัติศาสตร์ 50 ปี วิวัฒนาการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทย สู่การพัฒนาในทศวรรษหน้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป