กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.

พิมพ์ PDF

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.
ย้ำภารกิจการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ไทย - ลาว

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป. ลาว ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน อพวช. ด้านการเป็นองค์กรหลักในสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 
     15 มกราคม 2558  นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมใน 14 สาขา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สปป.ลาว
 
       โดยสาขาการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน 14 สาขา ที่ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันพัฒนา ดังนั้น ในโอกาสที่ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน วทน. ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 -18 มกราคม 2558 จึงมีกำหนดการการเดินทางมาศึกษาดูงานที่  อพวช. ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของไทย โดย ศ.ดร. บ่อเวียงคำ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของ อพวช. ทั้ง 3 แห่งภายในบริเวณตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่เป็นทั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ ให้ความสนใจศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างมาก โดยหวังว่าในอนาคตจะมีการส่งนักวิชาการจาก สปป. ลาว เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ สปป. ลาวต่อไป
 
     ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดังกล่าว จนนำมาสู่การเดินทางมาศึกษาดูงานของ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ ในครั้งนี้  อพวช. ได้เคยนำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เดินทางไปจัดแสดง ณ นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีเยาวชนลาว ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่าหมื่นคน และในเร็ว ๆ นี้ อพวช. ยังมีโครงการต่อเนื่องในการนำคาราวานวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดงที่ สปป. ลาว เพื่อให้เยาวชนลาวได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเกมและการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง โดยเน้นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป