กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการ“มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้

พิมพ์ PDF

    

 
   

 

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” พร้อมนำคณะทูต นักธุรกิจ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศชมนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งงานจัดถึงวันที่ 3 กันยายน 2555
 


     การจัดนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ปี 2555 โดยกำหนดเป็น 4 ขั้นตอน (2P2R) ดังนี้

     P : Protection        การป้องกัน
     P : Preparation      การเตรียมพร้อม
     R : Response         การรับมือ
     R : Recovery         การฟื้นฟู

     1. การป้องกัน Protection ที่แบ่งการป้องกันตามพื้นที่ของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โดยการป้องกันของพื้นที่ต้นน้ำจะเน้นชะลอการไหลของน้ำโดยการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกหญ้าแฝก  ขณะที่พื้นที่กลางน้ำต้องบริหารปริมาณน้ำในเขื่อนให้เหมาะสมและคำนึงถึงภัยแล้งด้วย  ซึ่งขณะนี้ได้รักษาระดับน้ำในเขื่อนไว้ที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 เพื่อจัดเตรียมการรองรับน้ำไว้ในเขื่อน  รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำนอง 2.1 ล้านไร่  และปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำตามเขื่อนต่าง ๆ ที่สำคัญ ส่วนพื้นที่ปลายน้ำ เน้นการขุดลอกคูคลองเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้ จะมีการเสริมถนนเพิ่มแนวคันกั้นน้ำจาก 1 ชั้นในปีที่แล้วเป็น 3 ชั้น  เพื่อปกป้องพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจของไทยรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มระบบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เกิดเหตุน้ำนองในปีที่ผ่านมาด้วย

     2. การเตรียมพร้อม Preparation ที่ได้มีการบูรณาการสร้างระบบคลังข้อมูลแห่งชาติใหม่ โดยบูรณาการข้อมูลจาก 17 หน่วยงานให้เข้ามาอยู่ ณ ศูนย์เดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นระบบสั่งการเดียวหรือ Single Command เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การทำแบบจำลอง การสั่งการ การจัดการ และการเตือนภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่มีขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องในแต่ละลำดับ รวมถึงมีผู้รับผิดชอบชัดเจนลงไปยังทุกพื้นที่ชุมชน

     3. การรับมือ Response ที่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยในทุกระดับของความรุนแรง ว่าจะต้องมีการยกระดับการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบ และในการบูรณาการอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อความพร้อมในการเผชิญเหตุและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

     4. การฟื้นฟู Recovery รัฐบาลมีการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกรณี ทั้งทางด้านของตัวผู้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านแพทย์ และการสาธารณสุข รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำนองหรือเส้นทางที่น้ำผ่าน เป็นต้น

โดยบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละโซนมีดังนี้
จุดแสดงที่ 1 Climate Change มหาอุทกภัย ปี 2554 โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 2 มหาอุทกภัย ปี 2554 และ น้อมนำแนวทางพระราชดำริ โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 3 การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แนวทางการป้องกัน โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 4 เตรียมพร้อม โดย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการ สบอช. เป็นผู้อธิบายและแนะนำ
จุดแสดงที่ 5 รับมือและฟื้นฟู โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อธิบายและแนะนำ

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน/นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» อพวช. ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน”
» ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
» นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเกษตร
» ภารกิจการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยวิทยาศาสตร์, เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนระบบราง 19 มีนาคม 2559
» สทอภ. ชูนิทรรศการผลงานวิจัย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และ จัดประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2014
» วท. โดย อพวช. เปิดตัว 6 นิทรรศการใหม่ "รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโน 2014" กลางกรุงเทพมหานคร
» รมว.วท.เปิดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2014 “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป