สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พิมพ์

ประวัติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน


        ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบในหลักการแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลอง 200 ปีแห่งการพระราชสมภพในปี พ.ศ. 2547 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบปีพระราชสมภพ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550
         ภารกิจหลักอันหนึ่งของสถาบันฯ คือ การสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ซึ่งจะตั้งอยู่ ณ บริเวณยอดดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีทัศนวิสัยที่ดีสำหรับการสังเกตการณ์แล้วยังเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย สถาบันฯ ตั้งเป้าที่จะดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาตินี้ให้แล้วเสร็จ
และเปิดเป็นทางการภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบปีพระราชสมภพ 80 พรรษานอก จากนี้ยังจะมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อีกด้วยเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)
เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 53 225 569-71
โทรสาร 0 53 225 524

สำนักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ)
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2 354 6652
โทรสาร 0 2 354 7013
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์  www.narit.or.th 


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 

พันธกิจ

1. สร้างผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพระดับสากลเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อ
เสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการวิจัย การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ
3. ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ
4. พัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคม
5. เป็นศูนย์สารสนเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ
6. สนองนโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

บริการที่น่าสนใจ

 

Tags หน้าที่ความรับผิดชอบ - โครงสร้างหน่วยงาน - ข้อมูลหน่วยงาน - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - สดร.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา Ch7
» สดร.โชว์ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทย วันวสันตวิษุวัต 19 มีนาคม 2559
» สดร. ปักหมุด “อุทยานดาราศาสตร์” หวังดันไทยขึ้นแท่นผู้นำดาราศาสตร์อาเซียน
» ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอน ไทย-เยอรมัน หวังสร้างโอกาสนักวิจัยไทยสู่เวทีสากล
» สดร. เผยภาพรุ้งหลายชั้นเหนือฟ้าเชียงใหม่
» สดร. ร่วมคาราวานวิทย์ฯ ลาว-ไทย มอบสื่อการเรียนรู้พร้อมยกขบวดาราศาสตร์จัดงานวันเด็กที่เวียงจันทน์
» สดร. โชว์ภาพเงา ขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากเชียงใหม่