กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พิมพ์ PDF


               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) สหรัฐอเมริกา และ Environmental Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA) ไต้หวัน หน่วยงานที่มีบทบาทในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติ และ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเยาวชน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ”  ตามโครงการ Kids Making Sense เน้นสอนให้เยาวชนรู้จักเก็บข้อมูล วิจัย และติดตามผลเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศรอบตัวในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างจริงและวิเคราะห์ผลบริเวณโดยรอบสามย่าน สีลม และลุมพินี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน และ 24 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

               นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาหลักที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์ส่งผลให้เกิดมลภาวะอย่างต่อเนื่องจากการเผาผลาญน้ำมันจากยานพาหนะ การเผาขยะ เผาป่า หรือแม้กระทั่งการจุดธูปเทียน ล้วนก่อให้เกิดควันในอากาศที่มนุษย์ต้องใช้ในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิต การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลภาวะ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาและเห็นคุณค่า สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ อพวช. เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน โดยกำหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันสอดส่องดูแลในทุกเรื่อง

 

 

               อพวช. ซึ่งมีภารกิจต่อสังคมในการเป็นหน่วยงานสร้างความตระหนัก เห็นว่าการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และการทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ร่วมกับองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) สหรัฐอเมริกา และ Environmental Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA) ไต้หวัน และInternational Environmental Partnership Program ซึ่งเป็นองค์กรที่ริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมเยาวชน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ” ตามโครงการ Kids Making Sense เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ หาสาเหตุ ปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รู้จักใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงอย่างถูกต้องมีแบบแผนเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำมาวิจัย และติดตามผล ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science)

 

 

               โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก อพวช. ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วม ซึ่งจะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณมลพิษในอากาศจริง ใน 5 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย วัดหัวลำโพง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินี และสถานีรถไฟใต้ดินสีลม

 

               หลังจากนั้น อพวช. ร่วมกับ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลมลพิษทางอากาศใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย เชิงดอยสุเทพ ประตูท่าแพ สนามบินเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค่ายกาวิละ ทั้งนี้ข้อมูลมลพิษทางอากาศที่เก็บจากการลงพื้นที่จริงทั้ง 2 ครั้ง จะมีการนำมาอภิปรายผล และใช้เป็นฐานข้อมูลให้นักวิทยาศาสตร์นำไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป


 

ข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป