กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

พิมพ์ PDF

ประวัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สถาบัน Massachusettes Institute of Technology (MIT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนกาวิจัย (สกว.) ร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เริ่มจากการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดตั้งโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสำเนากระจายข้อมูลนี้กลับไปให้หน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง ให้ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เกิดเป็นกลไกในการประสานงานในการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้พิจารณานำข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบเครือข่าย มาจัดรวบรวมเพื่อเปิดให้ ประชาชนเข้าถึง รับรู้ และศึกษาได้ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินการขององค์กรลุ่มน้ำ ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ต่อไป
         สำหรับด้านการเกษตร ได้มีการดำเนินงานโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการ และการผลิตด้านการเกษตร และการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์ประกอบสองส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร
 
สถานที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-7132
โทรสาร 0-2642-7133
เว็บไซต์ http://www.haii.or.th
 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
 

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการในส่วนของการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ความรู้ และนำเสนอผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาข้อมูลทรัพยากรน้ำและการเกษตรสำหรับชุมชน และจัดเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการใช้งานในระดับชุมชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

ด้านทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการบางส่วนเท่านั้น   

1.โครงการศึกษาทบทวนการพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.โครงการยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
3.โครงการการใช้ไอโซโทปเทคนิคในการสำรวจน้ำใต้ดินในประเทศไทย
4.โครงการการประยุกต์ใช้ไอโซโทปและเคมีเทคนิคเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำบาดาลที่ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ
5.โครงการระบบคลังข้อมูลทรัพยากรน้ำ
6.โครงการสำรวจแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติ (SUMP) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
7.โครงการจัดทำระบบผังน้ำข้อมูลสภาพน้ำท่าจากแบบจำลอง และรายงานข้อมูลน้ำ
8.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัด และเตือนภัยระยะไกล

ด้านการเกษตร   

 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. Internet GIS for Animal Production กรมปศุสัตว์
4. โครงการระบบโทรมาตร (Field Server) สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้สภาพภูมิอากาศการเกษตร
กับความหลากหลาย ทางชีวภาพในโรงเรียน
5. โครงการต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลและคลังข้อมูลการเกษตร
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน
7. นิทรรศการงานพืชสวนโลก จ. เชียงใหม่

ด้านพัฒนาชุมชน  

1. โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
2. Village that Learns : Knowledge Village (โดนการสนับสนุนจาก UNESCO)
3. โครงการพัฒนาการจัดการของชุมชน ให้เกิดระบบ Lean Management โดยใช้ ICT/ICM
4. โครงการร่วมพัฒนาทุนชุมชน
5. โครงการระบบข้อมูลเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ อาทิ การจัดทำฝายขนาดเล็ก
การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการบริหารจัดการชุมชน
6. โครงการประเมินเทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย
7. โครงการเกษตรประณีต

บริการที่สำคัญ

บริการที่น่าสนใจ

  • บริการข้อมูลพายุ เช่น สถานภาพพายุ, ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม,ความสูงระดับน้ำทะเล,ข้อมูลพายุในอดีต
  • ข้อมูลอากาศ เช่น อุณหภูมิ , ความกดอากาศ , แผนที่อากาศประเทศไทยวันนี้
  • ข้อมูลสภาพน้ำ เช่น ปริมาณฝน , แผนภาพฝนสะสมรายวัน, สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตร5.ข้อมูลสภาพน้ำ เช่น รายงานสภาพน้ำ  เขื่อนต่างๆ , ระดับน้ำทะเลพยากรณ์ , บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป