สำนักงานรัฐมนตรี

พิมพ์


ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี
 

งานบริหารทั่วไป
      มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ รัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง
      มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
     มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัย สั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3701
โทรสาร 0 2 333 3836
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ http://www.osm.most.go.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 


บริการที่น่าสนใจ
 
 
 

 

Tags หน้าที่ความรับผิดชอบ - โครงสร้างหน่วยงาน - ข้อมูลหน่วยงาน - สำนักงานรัฐมนตรี - สร.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ติดต่อหน่วยงาน
» รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554
» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
» สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
» สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
» สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)