กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF


 

ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มดำเนินงาน
 
     สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงาน เรื่อง "การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ" เสนอแนะให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
     และรัฐบาลในสมัยนั้น ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ยังไม่มีข้อยุติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน รัฐบาลต่อมา คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับหลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ มีผลใช้เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕
     ต่อมาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)
โอนกิจการ


สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
โทรสาร 0 2 333 3833
เว็บไซต์ http://www.ops.go.th

 

แผนที่หน่วยงาน


ดู กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

- โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 3829,3827
- โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3917-8
- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 1313
- โครงการการบูรณาการงานด้าน วท. กับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 5001
- โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3949
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3863-5
- โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953
- โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953
 

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"


พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย  ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง  
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย  
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานใน สังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf File

 

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน
บริการที่น่าสนใจ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป