สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์

ประวัติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เริ่มดำเนินงาน

           สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ชื่อเดิม) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2504 มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาภายหลังมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางให้การเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติกำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีและมาตราฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน 
 

สถานที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600 , 02 579 5230
โทรสาร 02 561 3013
Call Center 02 579 1824,02 579 1834
Emergency Call(แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี) 02 596 7699 (ในเวลาราชการ) หรือ 089 200 6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เว็บไซต์ http://www.oap.go.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู แผนที่วิทยาศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


วิสัยทัศน์

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน


พันธกิจ

1.  เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนําไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.  บริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.   เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
4.   สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน


บริการที่น่าสนใจ

 

 

Tags หน้าที่ความรับผิดชอบ - โครงสร้างหน่วยงาน - ข้อมูลหน่วยงาน - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ - ปส.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» รองเลขาฯ สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยัน "อิริเดียม 192" ไม่เป็นอันตรายต่อ ปชช.(BRIGHT TV)
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี