กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554

พิมพ์ PDF

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา (ร้อยละ)
2. ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
กลยุทธ์
1.1 สนับสนุนการสร้างบุคลากรความรู้ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.2 เสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
3. จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (ผลงาน)
4. จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน)
5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
 กลยุทธ์
2.1 สร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน  รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3 : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน
ตัวชี้วัด
6. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง)
7. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
8. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน (เรื่อง)
กลยุทธ์
3.1  ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์
3.2  สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ในการสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม
เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด
9. จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย)
10. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/จังหวัด (กิจกรรม/โครงการ)
กลยุทธ์
4.1 นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต
4.2 ผลักดันการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 5 : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
ตัวชี้วัด
11. จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล  (โครงการ)
12.ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
13.จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย)
14.จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี (ราย)
15.จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ)
16.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ)
17. จำนวนเรื่องที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)
18. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการด้าน วทน.ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ ครม. หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ(เรื่อง)
กลยุทธ์
5.1  พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย
5.2  เร่งจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกภาคให้แล้วเสร็จ
5.3 เร่งพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีที่มีความ สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
5.4  พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 สร้างความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับ ประเทศ 
 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป