กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

พิมพ์ PDF


ประวัติศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

          นับจากนาทีที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จโครงการถอดลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ (Human Genome Project) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2543 นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทยา ต่างรีบเร่งนำความรู้จากโครงการดังกล่าวมาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อมนุษยชาติ ด้วยความหวังที่จะประสบความสำเร็จในการแสวงหาวิธีการรักษาโรคต่างๆ ที่ยังไม่สามารถรักษาได้ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความรู้ทางหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ เมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุหาตำแหน่งและหน้าที่ของยีนได้ จะสามารถนำไปสู่ความเข้าใจในสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม การบำบัดรักษาโรคด้วยยีน รวมทั้งแนวโน้มที่โลกจะสามารถผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆ เพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ซึ่งคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางระบบประสาท โรคชรา เป็นต้น

          ไม่เพียงแต่ประเทศพัฒนาแล้วทางซีกโลกตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจแขนงใหม่นี้ แต่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเซีย เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ต่างก็เร่งทุ่มเทงบประมาณการลงทุนในด้านชีววิทยาศาสตร์ ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ในปี 2546 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) ได้ประกาศจัดตั้ง APEC Life Science Innovation Forum ขึ้นมา เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อเร่งพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งถึงวันนี้แนวโน้มที่ของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวโน้มทางธุรกิจที่มีความสดใสจริง โดยในปี 2549 Ernst & Young ได้สำรวจพบว่าทั่วโลกสามารถทำรายได้จากธุรกิจนี้มากถึง 73,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นปีที่ธุรกิจเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ของโลกมีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42

          สำหรับประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2547 รัฐบาลในขณะนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 7 หน่วยงาน หนึ่งในนั้นคือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คัดเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ บริหารจัดการความรู้และกระตุ้นให้เกิดธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ความเป็นเลิศฯ และปฏิบัติงานจริงในวันที่ 29 ธันวาคม 2547

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อกำเนิดของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้กล่าวถึงการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในครั้งนั้นว่าจะเป็นความหวังของประเทศไทยในการก้าวทันกระแสธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วในระดับโลก

โครงสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 


สถานที่ตั้งสำนักงาน
ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66 2 644 9524
โทรสาร +66 2 644 9538
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ http://www.tcels.or.th

แผนที่หน่วยงาน 

 


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค

พันธกิจ

1. กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย

2. สนับสนุนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

4. ติดตามความก้าวหน้าและชี้ให้เห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรและสถาบันต่างๆ

5. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย

6. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของประเทศ


บริการที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป