กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก หน้าหลัก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

 

เช้าวันนี้ (11 สิงหาคม 2553) เวลา 09.00 น.  ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553  พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ และลงนามถวายพระพร  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี และร่วมลงนามถวายพระพรฯ  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ"

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ และมอบรางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมี นายวีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เขตบางนา 
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ว่า  ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันนี้ ในปัจจุบัน เราไม่อาจปฎิเสธได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็สะดวกสบาย เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีคุณภาพดีขึ้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลา หากเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ ก็จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตน พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
            งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และจะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนเกิดความสนใจ ใฝ่ศึกษาศาสตร์ด้านนี้กันกว้างขวาง ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
            ข้าพเจ้าขอเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ขออวยพรให้งานบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ และขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกาย กำลังใจ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
            ด้าน นายวีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กราบบังคมทูลรายงานว่า  จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปี  รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าและสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชน   งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช่ติ” ประจำปี ๒๕๕๓  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”  ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการที่จะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  
            การจัดนิทรรศการในปีนี้  ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมฉลองเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของโลก ได้แก่งานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  และร่วมฉลอง ๕๐ ปี แห่งการค้นพบแสงเลเซอร์  โดยให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในภาวะวิกฤตของโลกทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดลงของทรัพยากร  ปัญหาด้านพลังงานและน้ำ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ  ภาคเอกชนภายในประเทศ  หน่วยงานจากต่างประเทศ  และสถานเอกอัคราชทูตเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย อาทิ  สถานเอกอัคราชทูตเยอรมัน  สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น  และนิทรรศการทางการบิน จากประเทศฟินแลนด์  
            จากนั้น ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลเบิกนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัล
            นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๓  ได้แก่  
                  1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล
                  2.  รองศาสตราจารย์  สมลักษณ์  อุทัยเฉลิม
            นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  ได้แก่  
                  1.  ศาสตราจารย์ นพ. ดร. ประเสริฐ เอื้อวรากุล สาขาไวรัสวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
                  2. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด  สาขาโปรตีโอมิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
            นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓  ได้แก่  
                  1.  ดร. เครือวัลย์  จันทร์แก้ว  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                  2.  ดร.ชนากานต์  พรมอุทัย  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                  3.  ดร. บรรจง บุญชม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
                  4.  ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                  5.  ผศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
                  6.  ดร.อุรชา (รังสอดทอง) รักษ์ตานนท์ชัย  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร 3732 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

รมว.วท เป็นประธานเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553

 

 

 

วันนี้ (7 สิงหาคม 2553) เวลา 10.00 น.  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553” (National Science and Technology fair 2010) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อการจัดงานว่า สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เกิดจากการผลัดกันและความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพื่อการรักษาอธิปไตยของประเทศ และเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้คนไทยมีวิธีการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ต่อมางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงาน และมีหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้ยกระดับการจัดงานเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย อีกทั้งยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ   การขจัดความทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมานี้ นอกจากจะนำความผาสุกและความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนไทยและประเทศไทยแล้ว ยังนำประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย
 
ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล   กล่าวต่อว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ ในเรื่องของพื้นที่การจัดงาน   จำนวนวันและผู้เข้าชม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ได้รับความสนับสนุนและการร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กระทรวงที่ร่วมจัด 7 กระทรวง    22 สถาบันการศึกษา , 5 สมาคม , 13 หน่วยงานภาคเอกชน องค์การจากต่างประเทศ  5 ประเทศ รวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมการจัดงาน กว่า 80 ร้านค้า ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
 
            โอกาสนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนง ที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานเป็นอย่างดี ตั้งแต่การแถลงข่าวการจัดงาน ณ จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553   จุดประกายความคิด สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยการพัฒนาชีวิต พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
           อ
นึ่ง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553   เปิดให้เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00- 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม 2553)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และพบกับ 2 ดาราดังพรีเซนเตอร์ของงาน แมท ภีรนีย์ คงไทย และ อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ 

 

 

 
ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงาน ได้ที่   www.nsm.or.th/nst2010 หรือสอบถามข้อมูลที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9960
 
 
ผู้เขียนข่าว     : นางสาวอุษา ขุนเปีย       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3732
 
 

 

 

 
บทความ อื่นๆ ...
หน้า 5 จาก 156

คลังภาพกิจกรรม คลังวิดีโอ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ งานวิจัยใช้ได้จริง


Callcenter 1313
 

สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 

ติดตามชมวิดีโอกระทรวง คลิกที่นี่

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

GINFO GINFO Smart job Centere-Governmentจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

1111 and 1155 thailand move forward thailand move forwardสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป