กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก หน้าหลัก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายนิรุจน์  อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนลงนาม  พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2553  

              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างมาก  โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั่ง  นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องดำเนินการส่งเสิรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนการประกอบวิชาชีพควบคุมนั้น  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ทั้งการออก  การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต  ตลอดจนการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อกำหนดกลุ่มวิชาชีพฯ และสาขาวิชาชีพฯ ควบคุมเพิ่มเติม  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาระหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  และจากความร่วมมือกันของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สชวท.) มีการกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี  ให้มีความรู้  ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผมมีความเชื่อมั่นว่า นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอุดมการณ์  มีความเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  ประกอบวิชาชีพด้วยความเสียสละ  เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ 

 
              ด้าน นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยได้ขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ทำงานในส่วนภูมิภาค  เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเชิงพื้นที่และจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
              กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมมือกันทำหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ทุกสาขา  ให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐาน  มีความสามารถตามมาตรฐานสากล  เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี 2553  นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ยังได้ขยายกรอบการทำงานในด้านการรับรองความสามารถบุคลากร  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 สาขา ผู้ควบคุมและจัดการสารเคมีอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพควบคุม  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551


              การลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีให้มีความรู้  ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่    การร่วมมือในการกำหนดกรอบและแผนงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี  ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ  ที่อาศัยความรู้  ทักษะและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ความร่วมมือในการบริหารจัดการการฝึกอบรม การกำหนดโปรแกรมหลักสูตร  วิทยากร  สถานที่  การวัดผล  ภายใต้คณะทำงานทำหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมที่เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่าย    โดยข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันมีกำหนดระยะเวลา  3  ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

รมว.วิทย์ฯ พร้อมด้วยประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2553

เช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 11.00 น.  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ที่มาเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณ Royal Pavilion (Kinetic Landmark) Hall 103  ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ


               ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรฯ ว่า 

สิบสอง   สิงหาคม  อุดมศรี
เฉลิมพระชนม์  ราชินี  นิรัติศัย
คือดวงแก้ว  ขวัญเกล้า  ของชาวไทย
เป็นศูนย์รวม  จิตใจ  ไทยทุกคน

น้ำพระทัย  โอบเอื้อ  เพื่อทวยราษฎร์
รอยพระบาท  ก้าวไป  ทุกแห่งหน
บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ประชาชน
สร้างกุศล  สร้างความรัก  สามัคคี

พระราชิ  นูปถัมภ์  นำความคิด
หลอมรวมจิต  สร้างงาน  ในพื้นที่
ราษฎร์สืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณี
“ศิลปาชีพ”  ตามวิถี  ชีวิตไทย

พระเมตตา  บารมี  เป็นที่ตั้ง
ก่อพลัง  อนุรักษ์  ที่ยิ่งใหญ่ 
โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ”  นำจิตใจ
รักษาพืช  พันธ์ไม้  และสายธาร

พระเป็นดั่ง  มารดา  ประชาชาติ
เอื้ออำนวย  ทวยราษฎร์  เป็นสุขศานติ์
พระจริยวัตร  อ่อนโยน  พ้นประมาณ
โปรดประทาน  น้ำพระทัย  ด้วยไมตรีจิต

เชิญพระพร  ไตรรัตน์  พิพัฒน์ผล
บันดาลศุ  ภมงคล  เกษมศรี
แด่สมเด็จ  พระบรม  ราชินี
เจริญพระชนม์  สุขทวี  นิรันดร์  เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นายวีระชัย  วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะผู้บริหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

รมว.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย”


เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2553 เวลา 11.00 น.)  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2553 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี  ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ


              ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ ว่า  ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2553 ทั้ง 4 ประเภท  ทุกท่าน  และขอชื่นชมในความตั้งใจและความเพียรพยายามของทุกท่าน  ในการถ่ายภาพที่สวยงาม  มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะและทางด้านวิทยาศาสตร์และหาชมได้ยากเช่นนี้  ซึ่งโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชื่นชอบทางด้านดาราศาสตร์  ผมชอบดูดาวและปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์  ทำให้ผมเข้าใจว่ากว่าจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามและมีคุณค่าเช่นนี้  ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์  ต้องอาศัยความอดทนในการเฝ้ารอคอยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถไปจัดฉากได้  รวมทั้งยังต้องอาศัยความรู้และทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการถ่ายภาพ  และมุมมองที่เป็นศิลปะทางด้านภาพถ่ายจึงจะได้องค์ประกอบของภาพผลงานออกมางดงาม  และสามารถชนะใจท่านคณะกรรมการ  ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จนได้รับรางวัลในวันนี้  และขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 16  ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้ดาราศาสตร์  และการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนัก  ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในหมู่เด็ก  เยาวชน  และสังคมไทยต่อไปในภายภาคหน้า
              ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ  ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ถือเป็นสื่อทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวประชาชน  สามารถจับต้องได้ง่าย  ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ และความสวยงานของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ บนท้องฟ้าแล้ว  ยังสร้างความประทับใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการสังเกต  การค้นคว้า  การเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุมีผล  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้รักการถ่ายภาพทั้งหลาย มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย  ซึ่งผมต้องขอชื่นชมทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้จัดการประกวด  และขอขอบคุณทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

              ด้าน รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่า  โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2551  โดยในแต่ละปี มีผู้สนใจจากทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดและร่วมส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น  สำหรับปี 2553 นี้ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดมากกว่า 60 คน  จำนวนภาพมากกว่า 150 ภาพ  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี 2551-2552  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์  และเข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  แต่สำหรับในปี 2553 นี้ เริ่มมีผู้เข้าประกวดที่หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์อยู่แล้ว  อีกส่วนหนึ่งจะเป็นประชาชนทั่วไปที่รักการถ่ายภาพ  และเริ่มหันมาสนใจในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์  ทำให้มีการส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์  นักวิชาการด้านการถ่ายภาพ  ผู้แทนจากชมรมถ่ายภาพ  ผู้แทนสื่อมวลชน สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีทางสถาบันฯ ได้นำมาจัดทำเป็นสื่อทางดาราศาสตร์เผยแพร่ต่อสาธารณชนในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิทินดาราศาสตร์  โปสการ์ด  การ์ดอวยพร  ภาพประกอบสื่อทางด้านดาราศาสตร์  รวมทั้งนำไปจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์สัญจรตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสสัมผัสความสวยงาน  ความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า  ดวงดาว  รวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ อย่างทั่วถึง  โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้นำผลงานภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ไปจัดแสดงในโครงการนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์สัญจรซึ่งได้ดำเนินการจัดแสดงไปแล้ว  3  ครั้ง  ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดนครราชสีมา  และขอเชิญชวนล่วงหน้าไปยังผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวดในปีต่อไป สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  โดยสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดของการส่งภาพได้ที่เวบไซต์ ของสถาบันฯ  และสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์ในแต่ละช่วยเวลาเพื่อจะได้เก็บภาพสวยๆ มาร่วมส่งประกวดได้ที่ www.narit.ot.th
              ผลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2553  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย”
              ประเภท Deep Sky Objects

                     รางวัลชนะเลิศ   ชื่อภาพ : Helix Nebula
                                            โดย : นายตระกูลจิตร   จิตตไสยะพันธ์

 

                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ชื่อภาพ : แม่มด
                                              โดย : ทพ.ชัยยศ  หงส์จินดาพงศ์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ชื่อภาพ : เมฆดาวเนบิวลาทะเลสาบ
                                              โดย : นายพรชัย  อมรศรีจิรทร
                     รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ : Leo Triplet  
                                              โดย : นายวิทยา  ศรีชัย

              ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
                     รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ มหัศจรรย์สุริยุปราคา
                                             โดย นายวินนิวัตร   ไตรตรงสัตย์


                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ พระจันทร์นอนยิ้ม
                                             โดย นายโอภาส   ชาญมงคล
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ ผลงานจากการเฝ้าคอย
                                             โดย นายณฐฤทธ์   หนุนพระเดช
                     รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ดวงจันทร์บังดาวศุกร์
                                             โดย นายปรมาพร   ศรีสุโร
              ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ
                     รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ สถานีอวกาศนานาชาติผ่านหน้าดวงอาทิตย์
                                             โดย นายพรชัย   อมรศรีจิรทร


                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ Mars 2003
                                             โดย นายตระกูลจิตร   จิตตไสยะพันธ์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ Moon HDR
                                             โดย นายวิทยา   ศรีชัย
                     รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ดาวอังคารใกล้โลก
                                             โดย นายวรวิทย์   ตันวุฒิบัณฑิต
              ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
                     รางวัลชนะเลิศ   ชื่อภาพ : ปราสาทแสงดาว
                                              โดย : นายเสฏฐวุฒิ  ชาลาบุตระ


                     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ชื่อภาพ : เหนือกาลเวลา
                                              โดย : นายพีระพงษ์  ประสูตร์
                     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ชื่อภาพ : ดาวหมุนที่สามพันโบก
                                              โดย : นายณวรัญญ์  ศิริสุนทร
                     รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ : ทางช้างเผือกเหนือค่ายพักแรม
                                              โดย : นายทวีศักดิ์  ยุทธรักษา

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
บทความ อื่นๆ ...
หน้า 4 จาก 156

คลังภาพกิจกรรม คลังวิดีโอ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ งานวิจัยใช้ได้จริง


Callcenter 1313
 

สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 

ติดตามชมวิดีโอกระทรวง คลิกที่นี่

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

GINFO GINFO Smart job Centere-Governmentจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

1111 and 1155 thailand move forward thailand move forwardสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป