กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด

โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น โดยการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด  เพื่อนำศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผสมผสานกับการวิจัย   พัฒนาและนวัตกรรม  ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์  การบริการและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ท้องถิ่น  เพื่อสามารถพึ่งตนเองและสร้างความเข็มแข็งแก่สังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน

รูปแบบการดำเนินงานเน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด  ท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งภาคประชาชน  เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จจากบุคคล  บริษัทหรือโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน  การพัฒนาการผลิตหรือการบริการ รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบความต้องการ รูปแบบการดำเนินงานการบูรณาการแผนงานและงบประมาณกับท้องถิ่น มุ่งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยมีเป้าหมาย คือแผนงาน/โครงการที่สามารถบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน  เพื่อรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากจังหวัด  ท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ  บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 4 ครั้ง กับ 4 กลุ่มจังหวัด (16 จังหวัด) ดังนี้

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ. อุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย      คือ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย และหนองบัวลำภู)

ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  13 – 15 มกราคม   2552  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย  กลุ่มเป้าหมาย    คือ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย  พะเยา  แพร่และน่าน)

ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  8 – 10 มีนาคม   2552  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี  กลุ่มเป้าหมาย   คือ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาครและสมุทรสงคราม)

ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมทวิลโลตัส จ. นครศรีธรรมราช  กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร)

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีการมอบภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่จังหวัดให้กับผู้แทนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม  การจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  การสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุน เช่น การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (กล้วยไม้และหน่อไม้ฝรั่ง)  การแปรรูปมะนาวเพื่อเพิ่มมูลค่า และการผลิตเยลลี่มะนาว  และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ   เป็นต้น

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชนเสนอความต้องการที่ประสงค์ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีข้อเสนอความต้องการของจังหวัดที่ประสงค์ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน จำนวน 125 เรื่อง  ใน 3 ด้าน ได้แก่
1.    การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการทดสอบ สอบเทียบ
2.    การแปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)  และการบรรจุภัณฑ์
3.    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี  พัฒนาผลิตภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อสร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  เพิ่มมูลค่า พัฒนาคุณภาพ  พัฒนากระบวนการผลิตและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เกิดแผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับจังหวัดในการนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ตัวอย่างการตอบสนองความต้องการจังหวัดแบบบูรณาการ เช่น อ.ภูหลวง จ.เลย 
•    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่  โดย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
•    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
•    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่หลามหมูยอ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
•    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หลามหมูยอ (หมูยอในกระบอกไม้ไผ่) โปรตีนจากผงไหม โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป