กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง “คลองประสงค์” ตัวอย่างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนไร้ของเสีย

“คลองประสงค์” ตัวอย่างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนไร้ของเสีย

พิมพ์ PDF

(25 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่แรก โดยเน้นต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย ณ บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ มั่นใจเห็นผลภายใน 6 เดือน
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดเผยว่า “กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกระดับ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการ               มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตน เองได้โดยน้อมนำกระแสพระดำริและพระราชดำรัสแนวเศรษฐกิจพอเพียง                   จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้  ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               : ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย นี้ได้นำเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานจากโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หรือที่เรียกว่า Reverse Engineering ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

สำหรับเหตุผลที่เลือกดำเนินการที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ให้เป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น  ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า “หมู่ บ้านดังกล่าวมีความเข้มแข็งมาก ชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียว โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ลักษณะพื้นที่คล้ายเกาะมีน้ำล้อมรอบเกือบทุกด้าน   มีทั้งหาดทรายและหาดเลน  ทั้งยังมีแผ่นดินซึ่งเหมาะกับการทำเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ดังนั้น อาชีพของคนในพื้นที่จึงผสมผสานระหว่างการทำประมงชายฝั่งและการเกษตร คนในชุมชนมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ เรามีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นหมู่บ้านที่มีเกษตรกรปลูกข้าวจำนวน 50 รายขึ้นไป และแต่ละรายต้องมีพื้นที่ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 10 ไร่ และรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ต ลอดจนหมู่บ้านสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการมั่นใจว่าโครงการนี้สำเร็จแน่นอนภายใน 6 เดือน และจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  กระบวนการผลิตข้าวแบบไร้ของเสียอย่างครบวงจรนั้น จะใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ การเพิ่มผลผลิต (ใช้จุลินทรีย์สลายตอซัง ทำให้เกิดปุ๋ย ปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น) การลดต้นทุนการผลิต (แปร รูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าว เช่น รำข้าว ฟางข้าว แกลบฯลฯ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวให้มีคุณภาพด้วยไซโลพลาสติก  ระบบ โรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก เครื่องหีบน้ำมันรำ เรื่องอัดก้อนเศษวัสดุ รวมทั้งเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกระบี่  ศูนย์ วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกิตติ  พรหมภัทร นายก อบต.คลองประสงค์ ได้นำชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยนายกิตติกล่าวว่า “ชาวตำบลคลองประสงค์รู้สึกยินดี และภูมิใจอย่างยิ่งที่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางมาเยี่ยมในพื้นที่ และถือเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ลงมาในหมู่บ้านดังกล่าว   อีกทั้งท่านไม่ได้ลงมามือเปล่าแต่ยังนำความรู้ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราอีกด้วย”

ด้าน ขอบเขตการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในพื้นที่ดังกล่าว หลังคัดเลือกพื้นที่แล้ว ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบไร้ของเสีย เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดข้าวพันธุ์ดี การปลูก การเก็บเกี่ยว การลดต้นทุน เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว การจัดการของเสีย  หลังจากนั้น จัดหาเครื่องจักรที่พัฒนาสร้างภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ ไซโลเก็บข้าว  ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับชุมชน  เครื่องเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เครื่องบรรจุหีบห่อ  โดยฝึกอบรมให้สมาชิกชุมชนสามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร ฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนพร้อมเป็นที่ปรึกษา  จน สุดท้ายคือการประเมินสรุปผลโครงการโดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าภายหลังนำ วิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปในชุมชนแล้วเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างเงิน และคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม
» ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านแบบการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป