กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เทคนิคตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุที่มีความแม่นยำต่ำกว่าระดับนาโน

เทคนิคตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุที่มีความแม่นยำต่ำกว่าระดับนาโน

พิมพ์ PDF

    เทคนิคการตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุ ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 ห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รังสีเอกซ์จากเครื่อง กำเนิดแสงสยามที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์หาชนิด และตำแหน่งอะตอมของธาตุโดยการดูดกลืนรังสีเอกซ์(X-ray Absorption Spectroscopy; XAS) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบรูปแบบเคมี (chemical form)ของอะตอม สถานะออกซิเดชัน (oxidation state) ของอะตอม และจำนวนอะตอมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง(coordination number) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนอกจากนี้เทคนิค XAS ยังเป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายสารตัวอย่าง (Non-destructive analysis) และสามารถตรวจสอบสารตัวอย่างในสภาพตามธรรมชาติได้ และสามารถทำการวิเคราะห์ธาตุได้หลายๆ ธาตุพร้อมกัน โดยทางสถาบันฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ โปรแกรมการวิเคราะห์ให้ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้วิเคราะห์ชิ้นงานที่ให้สเปกตรัมซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง จึงทำให้เทคนิคนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม อัญมณี อุตสาหกรรม การแพทย์ ธรณีวิทยา การเกษตร และสามารถตรวจสอบสารตัวอย่างทั้งในลักษณะของแข็ง ผง ของเหลว หรือก๊าซได้
ประโยชน์ของผลงาน
    - สามารถตรวจวัดชนิดและตำแหน่งอะตอมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
    - ลดต้นทุนในการไปศึกษาและใช้เทคนิคนี้ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในต่างประเทศ
    - นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อาทิ เช่น
        o วัสดุศาสตร์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นฟิมล์เคลือบแว่นตาสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
        o วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ขุยมะพร้าวในการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดโลหะหนักในพื้นที่การเกษตรโดยใช้แบคทีเรีย
        o การแพทย์ เช่น การหาองค์ประกอบของธาตุในก้อนนิ่ว
        o โบราณคดีศึกษา เทคนิคการเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง การพัฒนาตรวจวิเคราะห์แก้วโบราณ
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรมการผลิต
 
        - การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น
        - การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเกษตรกรรม และปศุสัตว์
        - การพัฒนาพื้นที่การผลิตพืช - การพัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาดิน - พื้นที่การเพาะปลูก

    สาธารณสุข
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน :  ด้านการศึกษา 

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป