สซ. ติดตั้งสถานีทดลองแสงซินโครตรอนเพิ่มอีก 3 สถานี รองรับการขยายตัวของกลุ่มนักวิจัยไทย

พิมพ์

 

     สซ. ดำเนินการติดตั้ง และพร้อมให้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามผ่านระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลองเพิ่มอีก3 สถานี ประกอบด้วย 1. ระบบลำเลียงแสงด้าน PX เพื่องรองรับงานวิจัยด้านทั้งด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม  2. ระบบลำเลียงแสง SAXS  สำหรับการศึกษาคุณลักษณะสสารที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และ 3. ระบบลำเลียงแสง PEEM เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอุตสาหกรรม

     วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซินโครตรอน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน
    -  ภาพพิธีลงนามสร้างระบบลำเลียงแสง SUT- NANOTEC Beamline
    -  ภาพพิธีรับมอบระบบลำเลียงแสงจาก ม.บอนด์ ประเทศเยอรมันนี

 

 

 

การให้บริการของสถาบันฯ

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแก่ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

     1.  บริการแสงซินโครตรอนในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล     
                                       
     2.  บริการงานทางด้านเทคนิค และวิศวกรรม เช่น การออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูง  การตรวจสอบ และแก้ปัญหารอยรั่วในระบบสุญญากาศ

     3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การให้ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา  ทุนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการนักศึกษาและครูมัธยมยมภาคฤดูร้อนเซิร์น  การร่วมประชุมระดับนานาชาติร่วมกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เป็นต้น  (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

     4. การส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

          • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม

          • โครงการแสงสยามสู่โรงเรียน

          • โครงการแสงสยามสู่มหาวิทยาลัย

          • โครงการทุนบัณฑิตศึกษา

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - สถานีทดลองแสงซินโครตรอน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด