กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สซ. ติดตั้งสถานีทดลองแสงซินโครตรอนเพิ่มอีก 3 สถานี รองรับการขยายตัวของกลุ่มนักวิจัยไทย

สซ. ติดตั้งสถานีทดลองแสงซินโครตรอนเพิ่มอีก 3 สถานี รองรับการขยายตัวของกลุ่มนักวิจัยไทย

พิมพ์ PDF

 

     สซ. ดำเนินการติดตั้ง และพร้อมให้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามผ่านระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลองเพิ่มอีก3 สถานี ประกอบด้วย 1. ระบบลำเลียงแสงด้าน PX เพื่องรองรับงานวิจัยด้านทั้งด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม  2. ระบบลำเลียงแสง SAXS  สำหรับการศึกษาคุณลักษณะสสารที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และ 3. ระบบลำเลียงแสง PEEM เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอุตสาหกรรม

     วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซินโครตรอน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน
    -  ภาพพิธีลงนามสร้างระบบลำเลียงแสง SUT- NANOTEC Beamline
    -  ภาพพิธีรับมอบระบบลำเลียงแสงจาก ม.บอนด์ ประเทศเยอรมันนี

 

 

 

การให้บริการของสถาบันฯ

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการแก่ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

     1.  บริการแสงซินโครตรอนในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล     
                                       
     2.  บริการงานทางด้านเทคนิค และวิศวกรรม เช่น การออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศระดับสูง  การตรวจสอบ และแก้ปัญหารอยรั่วในระบบสุญญากาศ

     3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การให้ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา  ทุนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการนักศึกษาและครูมัธยมยมภาคฤดูร้อนเซิร์น  การร่วมประชุมระดับนานาชาติร่วมกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน เป็นต้น  (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

     4. การส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

          • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม

          • โครงการแสงสยามสู่โรงเรียน

          • โครงการแสงสยามสู่มหาวิทยาลัย

          • โครงการทุนบัณฑิตศึกษา

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป