กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

    โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2550 โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพพานทอง) จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์ คิดค้นเชิงเทคโนโลยี โดยจัดเป็นหลักสูตร ปวช. ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based ที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านวิชาการ การทำโครงการ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโครงการซึ่งเป็นนักเรียนประจำ นอกจากนี้นักเรียนในโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอด หลักสูตร (3 ปี) จนจบการศึกษา โดยนักเรียนรับภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว และยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่มีความ ร่วมมือกับโครงการจำนวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประโยชน์ของผลงาน 1. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ project-based ในระดับ ปวช. (132 หน่วยกิต) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ 1 หลักสูตร โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และอาจารย์จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอนวิชาด้านวิชาชีพ 2. จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 จำนวน 29 คน และนักเรียนรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 31 คน โดยนักเรียนจะอยู่ประจำในห้องพักที่วิทยาลัยฯ จัดไว้ให้ และมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัยในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศ การดำเนินการในอนาคต
    กำลังดำเนินงานขยายผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องไป กับสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ออกไปอีก 4 แห่ง ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาคหกรรมธุรกิจ
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    ด้านการศึกษา-เรียนรู้-สร้างความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาผลงาน :  ด้านการศึกษา

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป