กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน การจัดทำกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

การจัดทำกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

พิมพ์ PDF

 

 

     สวทน. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และรูปแบบของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือโครงการสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยระดับสูง  อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักวิจัย และยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป