การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8

พิมพ์

 

 

     สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนา เป็นเวทีสาธารณะที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวนโยบายวิทยาศาสตร์ฯที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน ในปี 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ สวทน. จัดการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “สร้างชาติด้วย วทน.” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา กิจกรรมในงานนอกจากการแสดงปาฐกถาและการอภิปรายโดยบุคคลสำคัญและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมตามประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ วทน. ได้แก่ วทน.เพื่อการเกษตรและอาหาร, วทน.เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต, วทน.เพื่ออุตสาหกรรมบริการ, วทน.เพื่อชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.   มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมประมาณ  3,000  คน

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ - ครั้งที่ 8
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด