กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8

การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8

พิมพ์ PDF

 

 

     สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนา เป็นเวทีสาธารณะที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวนโยบายวิทยาศาสตร์ฯที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน ในปี 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ สวทน. จัดการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “สร้างชาติด้วย วทน.” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา กิจกรรมในงานนอกจากการแสดงปาฐกถาและการอภิปรายโดยบุคคลสำคัญและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมตามประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ วทน. ได้แก่ วทน.เพื่อการเกษตรและอาหาร, วทน.เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต, วทน.เพื่ออุตสาหกรรมบริการ, วทน.เพื่อชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และการพัฒนากำลังคนด้าน วทน.   มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมประมาณ  3,000  คน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป