การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน : ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก

พิมพ์

 

 

       สวทน. ได้ ติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์แนวโน้มของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เพื่อนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระดับชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายขนส่งและจราจร  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยแนวโน้มอนาคตด้วยวิธีการสำรวจแบบ Real-time Delphi โดยมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเอเปคและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อสร้างภาพอนาคต (scenarios) ของสังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด