กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน : ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก

การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน : ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก

พิมพ์ PDF

 

 

       สวทน. ได้ ติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์แนวโน้มของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เพื่อนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระดับชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายขนส่งและจราจร  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยแนวโน้มอนาคตด้วยวิธีการสำรวจแบบ Real-time Delphi โดยมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเอเปคและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อสร้างภาพอนาคต (scenarios) ของสังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป