กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

     สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกันผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องขึ้นแห่งแรกที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) โดยมีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวรถจักรของการอาชีวศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 คือ 

  •  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา         สาขาอุตสาหกรรม 
  •  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา         สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม 
  •  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน สาขาเกษตรกรรม 
  •  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี         สาขาคหกรรมธุรกิจ

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป