กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

การจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

พิมพ์ PDF

     วิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณเมื่อปลายปี 2541 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย  ประเทศต่างๆ ล้วนมีการจัดทำแผนกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย  สวทน. จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีแนวคิดในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน โดยสร้างกลไกเชื่อมรอยต่อระหว่างงานวิจัยและขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ของงานวิจัยที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ บ่มเพาะนักเทคโนโลยีและวิศวกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552  โดยโครงการนี้มุ่งเน้นสาขายุทธศาสตร์ 7 สาขา ได้แก่ 
     1.สาขาโลจิสติกส์  : พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบ ERP ที่ผนวกรวมเทคโนโลยี GPS, RFID เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาคนเพื่อลดต้นทุนการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน
     2.สาขาน้ำ พลังงาน สิ่งแวดล้อม : จัดตั้งและบูรณาการฐานข้อมูลและความรู้ของประเทศด้านสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องทั่วประเทศ ขยายผลการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งอย่างยั่งยืน
     3.สาขาอาหาร : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ่านการสร้างเครือข่าย สนับสนุนเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการกำหนดมาตรฐานทางการค้าโลก
     4.สาขาปิโตรเคมี : เสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิศวกรรมของบุคลากร
     5.ด้านปิโตรเคมี
     6.สาขายาและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตทางชีวภาพระดับโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรค วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์สู่ภาคเอกชน    
     7.สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ : สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ สร้างคลัสเตอร์
     8.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สร้างศูนย์ข้อมูลกลางและหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีฐาน
     9.สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ : พัฒนาเทคโนโลยีส่วนฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พัฒนาเครือข่ายวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะวิศวกรรมของบุคลากรด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป