การจัดทำแผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยี

พิมพ์

 

 

     จัดทำแผนที่นำทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2556) รวมทั้งแผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2554) โดยจะได้มีการนำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (technology roadmap) นี้มาใช้เป็นกรอบและแนวทางสำหรับการวิจัยและพัฒนาในทางปฏิบัติ

     แผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยที่ประชุมมีมติรับแผนที่นำทางดังกล่าว และให้เริ่มนำไปใช้ดำเนินการตามได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - แผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด