กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การจัดทำแผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

 

     จัดทำแผนที่นำทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2556) รวมทั้งแผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2554) โดยจะได้มีการนำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (technology roadmap) นี้มาใช้เป็นกรอบและแนวทางสำหรับการวิจัยและพัฒนาในทางปฏิบัติ

     แผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยที่ประชุมมีมติรับแผนที่นำทางดังกล่าว และให้เริ่มนำไปใช้ดำเนินการตามได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป