กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการ ใช้แมลงวันที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการ ใช้แมลงวันที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

พิมพ์ PDF

    โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดย เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นนั้นเป็นวิธีการควบ คุมแมลงวันผลไม้แบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อเกษตรกร โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทั้งพื้นที่รกร้าง ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 16,200 ไร่ หลังจากดำเนินการไปแล้ว สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ ที่มีในพื้นที่ไปประมาณ500,000 ตัว และจำนวนของแมลงวันผลไม้สามารถลดลงได้อีกโดยการปล่อยแมลงวันที่เป็นหมัน เพื่อให้ผสมพันธ์กับแมลงตัวเมียในธรรมชาติ ทำให้ความเสียหายของผลไม้หลัก คือ ลองกอง เสียหายเพียง 0-4 %
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้นำแมลงวันที่เป็นหมันโดยวิธีฉายรังสีจำนวนกว่า 1 ล้านตัว ปล่อยสู่พื้นที่เพื่อลดปริมาณแมลงวันในธรรมชาติให้น้อยลง ลดการทำลายและเพิ่มผลผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ มีสภาพผิวที่สวยปราศจากการทำลายของแมลงวันผลไม้ สามารถเป็นแหล่งผลิตมังคุดคุณภาพดีของประเทศไทย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม สทน. และเกษตรกรมีความคาดหวังที่จะทำให้พื้นที่ตำบลตรอกนอง ซึ่งรวมถึงการขยายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเขตที่มีการระบาดของแมลง วันผลไม้ต่ำ และประเทศไทยสามารถก้าวสู่ประเทศปลอดแมลงวันผลไม้เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ทั้งนั้น ความสำเร็จจะมีได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างชุมชน และภาครัฐ รวมทั้งเกษตรกร ที่จะสามารถทำให้การบูรณาการ และการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ประโยชน์ของผลงาน
    โครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณความเสียหายของผลผลิต ลดการทำลายและเพิ่มผลผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ มีสภาพผิวที่สวยปราศจากการทำลายของแมลงวันผลไม้ สามารถเป็นแหล่งผลิตมังคุด และลองกองคุณภาพดีของประเทศไทย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรคโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็น หมัน ผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

สาขาผลงาน :  งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายวนิช ลิ่มโอภาสมณี
นางสุชาดา เสกสรรวิริยะ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป