กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การฉายรังสีผลไม้ส่งออก

พิมพ์ PDF

    ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทย เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพที่อาจมีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับ ผลไม้ ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีความพยายามในการปรับปรุงผลไม้สดให้ได้มาตรฐานปราศจาก แมลงศัตรูพืชต่างๆ โดยใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาเนื่องจากเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับสามารถควบคุม คณ ภาพได้ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จึงร่วมกันทำโครงการ และปรับปรุงโรงงานฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐ กับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด
    สทน. ปรับปรุงการฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยการฉายรังสีผลไม้จะใช้รังสีแกมมา จากต้นกำเนิดโคบอลต์-60 ในปริมาณที่น้อย 0.2-0.7 กิโลเกรย์ ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ก่ออันตรายต่อผู้บริโภค และไม่ก่อมะเร็ง แต่สามารถทำลายไข่แมลงและควบคุมการเจริญแพร่พันธ์ุของแมลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ประโยชน์ของผลงาน
    รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุดเงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด เข้าสหรัฐได้ และได้ส่งออกผลไม้ลอตแรกไปยังสหรัฐอเมริกาได้

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)
    การค้า และบริการ

สาขาผลงาน :  งานบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สังกัดศูนย์บริการ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป