กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11 หรือ วทน.11

การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11 หรือ วทน.11

พิมพ์ PDF

 

     การประชุม วทน.11 จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ  ตลอดจนแลกแปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทุกสาขา  และเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ  สุดท้ายเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคลากร และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ อันจะทำให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง หัวข้อในการจัดการประชุมในครั้งนี้คือ “เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย” ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นักวิจัยส่งผลงานร่วมจัดแสดงกว่า 60 คน

     ในปีที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง Biological Effect of Low Dose, Gamma Radiation นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจด้านนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “สังคมไทยได้อะไรจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ซึ่งวิทยากรคือ ผู้ที่คร่ำควอดอยู่ในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน ซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์จากนิวเคลียร์ไปใช้ทั้งสิ้น

 

 

     ผลการจัดการประชุม วทน.11 ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้ว การประชุมดังกล่าวยังมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าดานเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในอนาคต

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป