การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11 หรือ วทน.11

พิมพ์

 

     การประชุม วทน.11 จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ  ตลอดจนแลกแปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทุกสาขา  และเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ  สุดท้ายเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคลากร และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ อันจะทำให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง หัวข้อในการจัดการประชุมในครั้งนี้คือ “เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย” ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นักวิจัยส่งผลงานร่วมจัดแสดงกว่า 60 คน

     ในปีที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง Biological Effect of Low Dose, Gamma Radiation นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจด้านนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “สังคมไทยได้อะไรจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ซึ่งวิทยากรคือ ผู้ที่คร่ำควอดอยู่ในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน ซึ่งล้วนแต่นำประโยชน์จากนิวเคลียร์ไปใช้ทั้งสิ้น

 

 

     ผลการจัดการประชุม วทน.11 ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้ว การประชุมดังกล่าวยังมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าดานเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในอนาคต

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - การประชุมวิชาการ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด