คาราวานวิทยาศาสตร์

พิมพ์

    ให้บริการพิพิธภัณ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความสนใจ และโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษารวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ - สร้างความเข้าใจและกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ - เพิ่มโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในภูมิภาค - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น กิจกรรม - นิทรรศการวิทยาศาสตร์ประเภท hands on ครอบคลุมทุกสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน - กิจกรรมเสริมความรู้สร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ นำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - การสัมมนาครู อาจารย์ "การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" เป้าหมาย : ปีละ 20-25 จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จังหวัดละไม่น้อยกว่า 15,000 คน ในระยะเวลา 3-5 วัน ประโยชน์ของผล งาน - เยาวชน : ได้รับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ต่อวิทยาศาสตร์ - ครู อาจารย์ : มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น : เห็นประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา : เกิดความใกล้ชิดระหว่างเยาวชนในพื้นที่กับสถาบันการศึกษา : ร่วมกันให้บริการสังคม การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : การสร้างกำลังคน

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 53 - ผลงานเด่น - คาราวานวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า