กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปี 2552

พิมพ์ PDF

       การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 8 (Thailand Water Rocket Championship # 8) เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 และได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชน ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย และตื่นเต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ ส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์ การทดลอง การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านทางประดิษฐกรรมที่นำเสนอ

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ” จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้หลักการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ การนำกิจกรรมจรวดขวดน้ำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษาการเรียนการสอนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 1,480 คน และส่วนที่ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกในภูมิภาคต่าง ๆ  ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,517 ทีม

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป