การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ปี 2552

พิมพ์

       การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 8 (Thailand Water Rocket Championship # 8) เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 และได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชน ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย และตื่นเต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ ส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์ การทดลอง การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านทางประดิษฐกรรมที่นำเสนอ

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ” จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้หลักการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ การนำกิจกรรมจรวดขวดน้ำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษาการเรียนการสอนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 1,480 คน และส่วนที่ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกในภูมิภาคต่าง ๆ  ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,517 ทีม

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - จรวดน้ำ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด