โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

พิมพ์


 

     อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย  สู่ใจใต้”  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย  และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์  จากกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง  รวมทั้ง การเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชน  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น  ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ทำให้เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน  ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน  ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2552  อพวช. ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ดังนี้

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 10
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2551 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 11
วันที่ 5-10 เมษายน 2552 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240  คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 12
วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2552 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 13
วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2552  ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน


 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - สานใจไทยสู่ใจใต้
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย รุ่นที่ 22”
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า