กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

พิมพ์ PDF


 

     อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย  สู่ใจใต้”  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย  และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์  จากกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง  รวมทั้ง การเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชน  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น  ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ทำให้เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน  ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน  ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2552  อพวช. ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ดังนี้

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 10
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2551 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 11
วันที่ 5-10 เมษายน 2552 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240  คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 12
วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2552 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน

•    ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช. รุ่นที่ 13
วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2552  ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป