ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue)

พิมพ์

           อพวช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานบริเวณถนนพระรามที่หก และถนนโยธี หน่วยงานร่วมจัดประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์หินและแร่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้เข้าชมห้องปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างทักษะ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 3 วัน ในการดำเนินกิจกรรมคือระหว่างันที่ 8-10 มกราคม 2552 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25,136 คน

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - ถนนสายวิทยาศาสตร์ - ถนนสายวิทย์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การแถลงข่าวจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
» ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
» โครงการถนนสายวิทย์ฯ 58 ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. ล่าสุด
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ฉลองรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เสริมบูธ OTOP เอาใจผู้ปกครอง
» ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติปี 2558
» กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์