กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ PDF

   วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเซมิคอนดักเตอร์เนื่องจากวัสดุดังกล่าวสามารถคายประจุไฟฟ้าที่สะสมบนชิ้น งานได้ และช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต โดยทั่วไปวัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้า ประกอบด้วยโพลิเมอร์หรือพลาสติกเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น โพลีคาร์บอเนต โพลีสไตรลีน และโพลีเอทิลีน เป็นต้น และสารตัวเติมที่นำไฟฟ้า ได้แก่ ผงคาร์บอน แบล็ก ผงแกรไฟต์ และผงเส้นใยคาร์บอน เป็นต้น ส่วนประกอบดังกล่าวถูกผสมด้วยเครื่องอัดรีดสกรูแบบคู่ และตัดเป็น เม็ดคอมเปานด์ เพื่อนำไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
    ปัจจุบันเม็ดคอมเปานด์ที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าซึ่งใช้งานกันอยู่ ในประเทศเป็นเม็ดคอมเปานด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ดังนั้นถ้าสามารถผลิตเม็ดคอมเปานด์ดังกล่าวได้เองภายในประเทศ จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเซมิคอนดักเตอร์ ในแง่การลดต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากวัตถุดิบหลักประเภทโพลิเมอร์หรือพลาสติก สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จากการประเมินราคาของภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เม็ดคอมเปานด์ ที่ผลิตในประเทศ พบว่ามีราคาต่ำกว่าภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เม็ดคอมเปานด์นำ เข้าจากต่างประเทศประมาณ 30-40% นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตเม็ดพลาสติกภายในประเทศให้มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตเม็ดคอมเปานด์ดังกล่าวกับผู้ผลิตรายใหญ่และราย ย่อยภายในประเทศอีกด้วย
    งานวิจัยนี้ดำเนินการจนได้เม็ดคอมเปานด์ที่เป็นต้นแบบภาคสนาม และทำการทดลองฉีดขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดสอบ สมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คือ สมบัติด้านการคายประจุไฟฟ้า และสมบัติด้านความสะอาด ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้นี้จะนำไปจดสิทธิบัตรร่วม กันระหว่าง เอ็มเทค และบริษัทร่วมวิจัยต่อไป
ประโยชน์ของผลงาน
    ขณะนี้มีบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดคอมเปานด์รายใหญ่ในประเทศ ได้ให้ความสนใจร่วมดำเนินการวิจัยกับทีมวิจัยของเอ็มเทค ภายใต้โครงการการพัฒนาเม็ดคอมเปานด์ที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้า ซึ่งหากงานวิจัยประสบความสำเร็จ บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดคอมเปานด์รายใหญ่ดังกล่าวรวมทั้งผู้ผลิตราย ย่อยอื่นๆ จะเป็นผู้ผลิตเม็ดคอมเปานด์ดังกล่าวเพื่อการค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น บริษัทขึ้นรูปภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และในท้ายที่สุด กลุ่มลูกค้าปลายน้ำ คือ บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเซมิคอนดักเตอร์
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        • การลดต้นทุนการผลิต

สาขาผลงาน :  อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ดรุณี อัศวเสถียร
คุณจันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์
คุณยุทธนา โฆษิตสกุล

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป