โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก

พิมพ์

   ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ เอ็มเทคใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกำลังขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดเล็กที่มีใช้อยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงองค์ความรู้และทักษะในเชิงปฏิบัติที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปถ่าย ทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และลดการนำเข้ารถไฟฟ้าจากต่างประเทศนอกจากสามารถขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์แล้ว การใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์แบบเดิมอีกด้วย
ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    โครงการได้รับองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาด เล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่งเพื่อนำไปทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณไฟไน ต์เอลิเมนต์ ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ และการประยุกต์ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากับยานยนต์ชนิดต่างๆ ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการออกแบบด้วยเทคโนโลยี CAD/CAE ช่วยในการคำนวณขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบส่งกำลัง สำหรับรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตของไทย
    โครงการมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาต้นแบบให้กับ ภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อนำไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ สำหรับการจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
ประโยชน์ของผลงาน
    ต้นแบบรถโดยสารสำหรับบริการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับรองรับผู้โดยสาร 20 คน จำนวน 1 คัน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

สาขาผลงาน : ยานยนต์

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ชินะ เพ็ญชาติ
ดร.เรืองเดช ธงศรี
คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
คุณรุ่งทิพย์ กระต่ายทอง
คุณอภิชาติ ตีระลาภสุวรรณ
คุณอนันต์ ดาราพันธุ์
คุณพงษ์ศักดิ์ วิลา
คุณพิศาล ศิริผล
คุณฝอยฝน ศรีสวัสดิ

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี - ผลงานเด่น - รถโดยสารไฟฟ้า - รถโดยสารขนาดเล็ก
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด