กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก

โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก

พิมพ์ PDF

   ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์ เอ็มเทคใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกำลังขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดเล็กที่มีใช้อยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงองค์ความรู้และทักษะในเชิงปฏิบัติที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปถ่าย ทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และลดการนำเข้ารถไฟฟ้าจากต่างประเทศนอกจากสามารถขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์แล้ว การใช้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์แบบเดิมอีกด้วย
ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    โครงการได้รับองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาด เล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่งเพื่อนำไปทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณไฟไน ต์เอลิเมนต์ ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ และการประยุกต์ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากับยานยนต์ชนิดต่างๆ ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการออกแบบด้วยเทคโนโลยี CAD/CAE ช่วยในการคำนวณขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบส่งกำลัง สำหรับรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตของไทย
    โครงการมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาต้นแบบให้กับ ภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อนำไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ สำหรับการจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
ประโยชน์ของผลงาน
    ต้นแบบรถโดยสารสำหรับบริการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับรองรับผู้โดยสาร 20 คน จำนวน 1 คัน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

สาขาผลงาน : ยานยนต์

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ชินะ เพ็ญชาติ
ดร.เรืองเดช ธงศรี
คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
คุณรุ่งทิพย์ กระต่ายทอง
คุณอภิชาติ ตีระลาภสุวรรณ
คุณอนันต์ ดาราพันธุ์
คุณพงษ์ศักดิ์ วิลา
คุณพิศาล ศิริผล
คุณฝอยฝน ศรีสวัสดิ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป