โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด

พิมพ์

   โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดแก่ นิสิตนักศึกษา บุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดำเนินงานจริงในโรงงานโดยมุ่งประโยชน์ต่อ การลงทุน นำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง
    การดำเนินการในปี 2551 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยภาครัฐ 8 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพการผลิตกับโรงงานอุตสาหกรรม 67 แห่ง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพื่อเสนอวิธีการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับปรับ ปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำ เชื้อเพลิง ไพฟ้า และวัตถุดิบ เป็นจำนวนถึง 193 วิธี โดยภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ปฏิบัติจริงแล้ว 57 วิธีช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจะมีการพิจารณาเพื่อให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหัวข้องานวิจัยที่ได้รับจากปัญหาหรือความต้องการของโรงงาน อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2551 ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งสิ้น 24 โครงงาน และมีผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ 21 บริษัท
ประโยชน์ของผลงาน
    ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดแนวคิดด้านเทคโนโลยีสะอาดไปยังภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจ ผ่านการประชุมกลุ่มศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสะอาด (CT Research and Education Consortium) โดยในปีนี้ได้จัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับ สนุนในปี 2550 จำนวน 39 เรื่อง เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551 และมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 วัน รวม 229 คน
ตัวอย่างวิธีการที่จะนำเสนอเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำวิธีการ ไปประยุกต์ใช้ เช่น
    1) เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการใน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)พบปัญหาการรั่วไหลของไอน้ำที่ Stream Trap จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม Stream Trap เพื่อลดการสูญเสียไอน้ำ ใช้เงินลงทุน 16,200 บาท สามารถลดการสูญเสียได้ 154,346 บาทต่อปี
    2) บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด ดำเนินการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบปัญหาสัดส่วนสีที่ติดผิวชิ้นงานต่ำซึ่งเกิดจากปืนแอร์สเปรย์ จึงดำเนินการเปลี่ยนชนิดของปืนจากแอร์สเปรย์มาเป็นปืนชนิด High VolumeLow Pressure (HVLP) ที่มีประสิทธิภาพการพ่นติดผิวสูงขึ้น และใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นติดผิว ใช้เงินลงทุน 50,000 บาท สามารถลดการสูญเสียได้ 1,200,000 บาท เป็นต้น
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        - ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
        - การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม)

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
ดร.สมนึก ศิริสุนทร
รศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
คุณนุชจรี ราศรีเกรียงไกร
คุณวลี สุขรัตนวงศ์
คุณนพวรรณ มธุรเวช

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี - ผลงานเด่น - เทคโนโลยีสะอาด
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด