กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว

การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการปริมาณขวดแก้วและเศษแก้วที่เพิ่มขึ้น ทุกปี รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆพยายามกำหนดมาตรการและจูงใจให้มีการคัดแยกขยะประเภท นี้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตแก้ว สามารถที่จะนำของเสียในกระบวนการผลิตและเศษแก้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิต ได้ใหม่โดยการหลอมขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ผู้ประกอบการบางรายต้องรับภาระขนส่งเศษแก้วไปขายให้โรงงานหลอมรีไซเคิล ซึ่งเมื่อเทียบราคาเศษแก้วที่มีราคาประมาณไม่ถึงสองบาทต่อกิโลกรัม ทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุนจากต้นทุนที่สูงขึ้น
    ทีมวิจัยของ เอ็มเทค คิดค้นพัฒนาวิธีการเพิ่มมูลค่าเศษแก้วโซดาไลม์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ผลิตเป็นวัสดุประเภทกระเบื้องและเลือกใช้วัตถุดิบราคาถูก หาง่าย สำหรับงานอุตสาหกรรม คือ ผงแก้วจากเศษแก้วเหลือใช้ ปูนขาว ซึ่งมีคุณสมบัติพอซโซลานิกเป็นส่วนผสม ผ่านกระบวนการบ่มให้ความร้อนด้วยไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวดที่อุณหภูมิและความดัน สูง ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไปที่ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากในการเผา จากนั้นนำชิ้นงานที่ได้มาทดสอบสมบัติต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสูตรและสภาวะที่เหมาะสม ตั้งแต่การปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมี ความหนาแน่น ความต้านทานแรงตัดการดูดซึมน้ำ รวมถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้กระเบื้องมีคุณสมบัติดีที่สุด
    โครงการได้พัฒนาต้นแบบกระเบื้องจากเศษแก้ว 10x10 เซนติเมตร ที่มีความแข็งแรงในรูปความต้านทานแรงดัด(Bending Strength) เท่ากับ 8.32 - 12.21 เมกะปาสคาล ทนทานต่อแรงกระแทก น้ำหนักเบา และมีการปรับปรุงคุณภาพด้านความสวยงามโดยการเติมผงสี และการเติมสารเคมีเพื่อลดค่าการดูดซึมน้ำ รวมถึงเพิ่มความเงาให้พื้นผิวโดยการเคลือบผิวด้วยอะคลิริก คุณสมบัติที่ได้เพียงพอต่อการนำไปใช้งานเป็นวัสดุบุผนังภายใน และเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพด้านความแข็งแรงและการดูดซึมน้ำให้ดีขึ้นกว่า เดิม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกระเบื้องบุผนังตกแต่งภายในได้โครงการได้รับอนุสิทธิ บัตรกระบวนการผลิตกระเบื้องจากเศษแก้วด้วยวิธีอบไอน้ำ เลขที่ยื่นคำขอ 8030000940วันที่ยื่นคำขอ 01/08/2551
ประโยชน์ของผลงาน
    ผลงานจากโครงการช่วยลดปริมาณขยะเศษแก้ว ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้ในการผลิต และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษแก้วที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีมูลค่าการตลาดโดยประมาณจากโรงงานรับซื้อเศษแก้วว่าสามารถเพิ่ม มูลค่าขยะเศษแก้วได้ถึง 10 เท่า นอกจากนี้การใช้กระบวนการผลิตที่นำกระเบื้องอัดขึ้นรูปและให้ความร้อนด้วยไอ น้ำอิ่มตัวยิ่งยวดใน Autoclave ซึ่งแตกต่างจากการผลิตกระเบื้องทั่วไปที่ต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงถึง 1000 องศาเซลเซียสสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้วิธีการเผา
    โครงการได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แก้วสิงห์ จำกัด ในการสนับสนุนเศษแก้ว ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการทดลองและ บริษัทฯ ยินดีที่จะนำต้นแบบที่ได้ไปทดลองผลิต หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        • การผลิต ลดต้นทุนการผลิต
        • การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.อนุชา วรรณก้อน
คุณสมัญญา สงวนพรรค

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป