กระบวนการฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4Vสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง

พิมพ์

   ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยและมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปคือยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย สะดวกและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
    โครงการ "การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระดับ อุตสาหกรรม" โดย ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ, นิลุบลหรสิทธิ์ และ พิชชา ลิ่วชิรากรณ์ จึงเกิดขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ"ยางธรรมชาติดัดแปร" ของโปรแกรมยางเอ็มเทค สวทช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยการดัดแปร วิธีต่างๆโครงการนี้ได้เน้นการศึกษา และการปรับสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติ (ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก หรือThermoplasticNatural Rubber, TPNR) ซึ่งจัดเป็นยางเทอร์โมพลาสติก (ThermoplasticElastomer) ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) กับพลาสติกด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า DynamicVulcanization
    ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ได้สามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ Vulcanizationเหมือนยางทั่วไป เมื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น อ่อนนุ่มเหมือนยาง นอกจากนั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนพลาสติกอีกด้วย โครงการวิจัยนี้สามารถผลิตยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีสมบัติเชิงกลและ สมบัติการไหลได้หลายเกรด รวมถึง วิเคราะห์ทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และได้พัฒนาวิธีการผลิตแบบขยายขนาดขึ้น (up-scale) โดยใช้กระบวนการแบบต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า Reactive Extrusionเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังทำการวิเคราะห์ และทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ได้ และคุณสมบัติเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้คือการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรม และความลับทางการค้าทั้งทางด้านสูตรและกระบวนการผลิต
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
    - การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการพัฒนากระบวนการผลิต

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีพื้นฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.อัญชลี มโนนุกุล
คุณขันทอง ทรงศิริ
ดร.ประเสริฐ เฉลิมการนนท์
คุณสุทธา อัมระนันทน์
คุณณัฐพล หมื่นยา
คุณลดาวรรณ โชติรัตน

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี - ผลงานเด่น - ขึ้นรูปไทเทเนียม - Ti-6Al-4V
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด