กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

   ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยและมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปคือยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย สะดวกและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
    โครงการ "การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระดับ อุตสาหกรรม" โดย ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ, นิลุบลหรสิทธิ์ และ พิชชา ลิ่วชิรากรณ์ จึงเกิดขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ"ยางธรรมชาติดัดแปร" ของโปรแกรมยางเอ็มเทค สวทช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยการดัดแปร วิธีต่างๆโครงการนี้ได้เน้นการศึกษา และการปรับสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติ (ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก หรือThermoplasticNatural Rubber, TPNR) ซึ่งจัดเป็นยางเทอร์โมพลาสติก (ThermoplasticElastomer) ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) กับพลาสติกด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า DynamicVulcanization
    ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ได้สามารถขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ Vulcanizationเหมือนยางทั่วไป เมื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น อ่อนนุ่มเหมือนยาง นอกจากนั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนพลาสติกอีกด้วย โครงการวิจัยนี้สามารถผลิตยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีสมบัติเชิงกลและ สมบัติการไหลได้หลายเกรด รวมถึง วิเคราะห์ทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และได้พัฒนาวิธีการผลิตแบบขยายขนาดขึ้น (up-scale) โดยใช้กระบวนการแบบต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า Reactive Extrusionเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังทำการวิเคราะห์ และทดสอบสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ได้ และคุณสมบัติเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้คือการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรม และความลับทางการค้าทั้งทางด้านสูตรและกระบวนการผลิต
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
    - การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการพัฒนากระบวนการผลิต

สาขาผลงาน : ยาง

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ
นิลุบล หรสิทธิ์
พิชชา ลิ่วชิรากรณ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป