กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง

พิมพ์ PDF

   จากระบบการผลิต และเป็นกากปาล์มที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้ น้ำมันจากขั้นตอนการหีบ ถูกลำเลียงไปยังเครื่องกรองแบบสั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออก ซึ่งสิ่งเจือปนนี้ยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบปริมาณสูง จึงถูกนำกลับไปเข้าเครื่องหีบน้ำมันอีกครั้ง ส่วนน้ำมันที่ได้จากการกรองด้วยเครื่องกรองแบบสั่นถูกส่งไปยังเครื่องกรอง แบบผ้ากรอง เพื่อแยกสิ่งเจือปนขนาดเล็กออกจากน้ำมัน ดังนั้น น้ำมันปาล์มจากระบบการสกัดแบบไม่ใช้ไอน้ำจึงมีคุณภาพเหมาะสมใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น
ประโยชน์ของผลงาน
    เครื่องจักรน้ำมันปาล์มรูปแบบใหม่นี้ ก่อให้เกิดต้นแบบหน่วยการผลิตน้ำมันปาล์มในระดับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งานใน แต่ละท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพให้อุตสากรรมการผลิตเครื่องจักรในประเทศ ลดการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบ และการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลกระทบต่อภาคเกษตรหรือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โรงสกัดปาล์มระดับชุมชน ส่งผลให้นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีรูปแบบที่จัดการง่าย มีขนาดเล็กและคล่องตัว ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ช่วยให้การขนส่งปาล์มใช้เวลาสั้นการสกัดน้ำมันปาล์มทำได้รวดเร็ว ทำให้ได้น้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้ไอน้ำในการสกัดน้ำมัน ส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม คือ ไม่มีน้ำเสียจากไอน้ำกลั่นตัวในการผลิต ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นต่อบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นแนวทางของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรูปแบบใหม่ที่สะอาด
    เอ็มเทคมุ่งหวังให้ผลงานจากโครงการนี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบ การผลิตไปยังผู้ผลิตเครื่องจักรที่สามารถผลิตเครื่องจักรออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ใช้งานโดยทั่วไป คือ กลุ่มชุมชนผู้ปลูกปาล์ม ผู้ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มและผู้ประกอบกิจการไบโอดีเซล เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรรายแรก คือบริษัท กม.18 วิศวกรรม จำกัด
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        - การพัฒนากระบวนการผลิต
        - ลดการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบ
        - การเพิ่มผลผลิต
        - การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
    เกษตรกรรม
        - ยายพื้นที่ปลูกปาล์มทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
    การคมนาคม-ขนส่ง
        - การขนส่งปาล์มใช้เวลาสั้น

สาขาผลงาน : พลังงานทางเลือก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย
ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์
คุณนิรุช บุญชู
คุณอุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัต
คุณปานชีวา อุดมทรัพย์
คุณนรมน อินทรานนท์
คุณนเรศว์ร ชิ้นอินมนู
คุณพงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ
คุณบัณฑิต จำรัส
คุณอัชฌา จันทร์ส่องแสง
คุณธันวา ใจเที่ยง

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป