กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3

พิมพ์ PDF

   T-box เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปyจจุบัน เป็น T-box 3.0 โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ในการให้คำปรึกษาและทดสอบเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ T-box มีประสิทธิภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงในพื้นที่
    T-box ได้มีการนำไปใช้ในภารกิจจริงในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสามารถใช้งานได้ ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำเข้าจากต่าง ประเทศ โดยมีมูลค่าถูกกว่าของนำเข้าประมาณ 3 เท่า
ลักษณะเด่นของ T-box 3.0
    1. ใช้รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดการระงับหรือตัดขาดการใช้งานใน บริเวณพื้นที่จำกัด เช่น ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด ใช้รักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการลอบวางระเบิดหรือ การระเบิดซ้ำ
    2. ใช้ในการรบกวนการส่งสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปิดให้บริการอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ระบบที่ใช้ความถี่ในช่วงคลื่น 800 เมกะเฮิรตซ์ 900 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 1900 เมกะเฮิรตซ์ และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ และรองรับแหล่งจ่ายพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ กระแสตรง 12 โวลต์ และ 24 โวลต์
    3. มีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำเข้า จากต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า
    4. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนมากสามารถจัดหาได้จากในประเทศ รวมถึงมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อมแซมอุปกรณ์ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ต่ำกว่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ประโยชน์ของผลงานT-box ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
    - สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
    - กองทัพเรือ
    - กองทัพบก
    - กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
    - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
    - กรมราชองครักษ์
    - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ผลงานเรื่อง "เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-box3.0 " ได้รางวัลดีเยี่ยม ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 ของ สภาวิจัยแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และรางวัลชมเชยด้านผลงานเพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป ของรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    ความมั่นคง ภัยพิบัติ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป