กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้าน สะดวกซื้อ (AutoDoor)

ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติสำหรับห้างสรรพสินค้าและร้าน สะดวกซื้อ (AutoDoor)

พิมพ์ PDF

   หลักในการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูในการปิด-เปิดให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ตามความสามารถของระบบจะทำได้ ในการทำงานปกติ ชุดควบคุมจะควบคุมการเคลื่อนที่ของบานประตูให้สัมพันธ์กับสัญญาณเซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนเดินผ่านเข้า-ออกประตู ซึ่งถูกติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ ที่เหมาะสมตำแหน่งของบานประตูจะถูกอ่านเข้าสู่ชุดควบคุมเพื่อเป็นข้อมูลใน ป้อนกลับในการควบคุมตำแหน่ง ความเร็วความเร่ง และทิศทางการเคลื่อนที่ของบานประตูดังกล่าว
    งานหลักของนักวิจัย คือ ออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบประตูอัตโนมัติให้มีวงจรการทำงานที่ทนทานไม่ให้ เสียหายง่าย สามารถนำไปใช้เกินพิกัดของระบบ และออกแบบวงจรโดยคำนึงถึงราคาของระบบ โดยจะพยามลดต้นทุนให้ต่ำลงเท่าที่เป็นได้ ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่หาได้ง่ายในประเทศก่อนการนำเข้าจากต่างประเทศ
คุณสมบัติของชุดควบคุม
    - เป็นชุดควบคมุ ทเี่ หมาะสมทจี่ ะนำไปใชก้ บั มอเตอรแ์ บบมแี ปรงถา่ น ขนาด 24 volts 2 amps (ประมาณ 50 watts)
    - พิสัยแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเป็นไฟตรง อยู่ในช่วง 14 - 28 volts โดยแรงดันพิกัดคือ 24 volts
    - ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และสามารถต่อโปรแกรมโดยตรงในวงจรจริงได้เลย (In-circuit programming)
    - มีระบบ self-commissioning (automatic parameter finding) โดยเมื่อเริ่มต้นใช้งาน ระบบควบคุมจะทำการหาระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่ และคำนวนหาความเร่งและความหน่วงที่เหมาะสมกับน้ำหนักประตู ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น ทนทาน และรองรับประตูได้หลายแบบหลายขนาด
    - มีการจำกัดกระแสไฟ เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟเกินในระบบ
ประโยชน์ของผลงาน
    - ช่วยลดการนำเข้าชุดควบคุมระบบประตูอัตโนมัติจากต่างประเทศ
    - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนไทย เพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป