กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ

พิมพ์ PDF

    ระบบบริหารเครือข่ายอัจฉริยะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ open-source software มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
    1. ระบบดูแลตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและบริการ (Network Health Analysis and Monitoring) NetHAM โดยพัฒนา ต่อยอดจาก open-source software ที่ชื่อโปรแกรม Nagios ใช้ตรวจวิเคราะห์สถานะการทำงานและทรัพยากรบนอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านั้น
    2. ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้งานบนเครือข่าย (Traffic Monitoring and Classification) โดยพัฒนาต่อยอดจาก open-source software ที่ชื่อโปรแกรม ntop ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย จำแนกตามชนิด ของ application ที่ใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน รวมถึงสามารถรายงานความผิดปกติที่อาจเกิดจากการจู่โจมบนเครือข่าย
    3. ระบบบริหารจัดการแบนด์วิธ (ฺBandwidth manager) พัฒนาบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux มีความสามารถควบคุมปริมาณการใช้งานแบนด์วิธเข้า-ออกเครือข่าย โดยสามารถควบคุมแบนด์วิธและจำกัดการใช้งาน อินเทอร์เน็ต จำแนกตามผู้ใช้และตามประเภทของ application
ประโยชน์ของผลงาน
    จุดมุ่งหมายสำคัญของระบบนี้คือการลดภาระของผู้ดูแลระบบ โดยลดขั้นตอนการจัดการเครือข่ายบางส่วนซึ่งต้อง ทำเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนลง นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายดังกล่าวเป็นเสมือนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแจ้ง เตือน และแนะนำวิธีแก้ปัญหา แก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประโยชน์ของระบบฯ เพื่อช่วยควบคุมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยการวิจัยและพัฒนาระบบที่ สามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติ
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การค้า และบริการ
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : การแพทย์

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (NTL)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป